PAYLAŞ

1) Diplomat Pasaportlar

                  diplomatik_pasaport

Diplomatik pasaportlar 28 sayfa olup, dış kapak rengi siyahtır. Diplomatik pasaportlar Pasaport Kanununun 13’üncü maddesine göre tanzim edilmektedir. Anılan Kanun maddesine göre; Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçilik ve elçilikleri tarafından verilir. Diplomatik pasaportlar, muvakkat görev veya seyahat için gidenlere görevlerinin veya seyahatlerinin mahiyetine göre, bir seyahate mahsus olmak üzere veya azami iki sene için, daimi görevle gidenlere de Dışişleri Bakanlığınca tespit edilecek sürede geçerli olmak üzere verilir. Diplomatik pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan bakanlara, Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına,eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterine,Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Valilere, Büyükşehir Belediye Başkanlarına, Büyükelçi unvanını almış olanlar ile Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanına, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanına ve bu Başkanlığın yurtdışındaki Program Koordinasyon Ofisi sorumlusuna, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe eşlerine de diplomatik pasaport verilmesi veya bunların eşlerinin pasaportlarının refakat hanesine kaydedilmesi mümkündür. Diplomatik pasaport alan kimselerin sıfat ve vazifeleri devam ettiği müddetçe, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir. Diplomatik pasaportların, sahiplerinin veya varsa refakat hanesinde kayıtlı bulunanların birer kıta fotoğrafisini ihtiva eylemeleri lazımdır. Diplomatik pasaportlar hiçbir harç veya resme tabi değildir.

 


2-HUSUSİ DAMGALI PASAPORTLAR (YEŞİL PASAPORT)

yesil-pasaport_253463

Hususi damgalı pasaportlar 52 sayfa olup, dış kapak rengi yeşildir.
Hususi damgalı pasaportlar Pasaport Kanununun 14, Ek-4 ve ek madde 6 maddelerine göre tanzim edilmektedir.
Anılan Kanun maddelerine göre;
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.
Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.
İl ve ilçe belediye başkanlarına, görevleri süresince hususi damgalı pasaport verilir.
Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eşlerine de aynı nevi pasaport verilir. Hususi damgalı pasaport almaya hakkı bulunduğu sırada vefat edenlerin dul eşlerine başkası ile evlenmemiş ise ayrı neviden pasaport verilmesi mümkündür.
Hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hususi damgalı pasaport verilir.
Talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu üzerine İçişleri Bakanlığınca verilir, Bu nev’i pasaportlar aynı şart dahilinde İçişleri Bakanlığının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine, Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de verilebilir. Yukarıdaki “A” ve “B” bendlerinde yazılı eşlere ve çocuklara hususi veya hizmet damgalı pasaport verilmesi veya çocukların refakat hanesine kaydı için de aynı yazılı başvuruya lüzum vardır. Emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanların hususi damgalı pasaport alabilmeleri için durumlarını gösteren belgelerle, doğrudan İçişleri Bakanlığına müracaat etmeleri lazımdır.

Bu tür pasaportların tanzimi için istenilen belgeler şunlardır;
a) Hususi Damgalı Pasaport talep yazısı.
-Çalışanlara ait hususi damgalı pasaport talep formu; hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların mensubu bulunduğu makamca, yetkili amir tarafından tasdiklenerek verilir.
-Emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olanlara ait hususi damgalı pasaport talep yazısı; Emekli oldukları veya çekildikleri kurumlarından tasdiklenerek verilir.
b)Nüfus Cüzdanı aslı
c) Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş, beyaz fon ve desensiz 50×50 veya 50×60 mm. ebatlarında çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf
d) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 17/C maddesi gereğince, reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakat name (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir.)

3-HİZMET DAMGALI PASAPORT (GRİ PASAPORT)
turizmcilere-gri-pasaport-verilecek-897

Hizmet damgalı pasaportlar 28 sayfa olup, dış kapak rengi gri’dir.
Hizmet damgalı pasaportlar Pasaport Kanununun 14 ve ek madde 6 maddesine göre tanzim edilmektedir.
Anılan Kanun maddesine göre;
Bu Kanun gereğince kendilerine diplomatik veya hususi damgalı pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere, Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir.
Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyetince görevlendirilenlere de aynı nevi pasaport verilir.
Hizmet damgalı pasaport alanların eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli hizmet damgalı pasaport verilir.
Halen bu tür pasaportlar yurt içinde İl Emniyet Müdürlüklerince verilmektedir. Bu pasaportlardan süresi bitenler, talep edenin mensup bulunduğu makamın yetkili amirinin başvurusu ile İçişleri Bakanının muvafakatı ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine T.C.Dış Temsilciliklerince görev süresince yenilenir.
Bu tür pasaportların tanzimi için istenilen belgeler şunlardır;
a)Hizmet damgalı pasaport talep formu; hizmet damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların mensubu bulunduğu makamca, yetkili amir tarafından tasdiklenerek verilir.
b)Nüfus Cüzdanı aslı
c) Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş, beyaz fon ve desensiz 50×50 veya 50×60 mm. ebatlarında çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf
d) 5682 sayılı Pasaport Kanununun 17/C maddesi gereğince, reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakat name (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir.)

 


4-UMUMA MAHSUS PASAPORTLAR 

bordopass

Umuma mahsus pasaportlar 60 sayfa olup, dış kapak rengi bordrodur.
Umuma mahsus pasaportlar Pasaport Kanununun 15, 17 ve ek madde 6 maddelerine göre tanzim edilmektedir.
Bu tür pasaportlar halen yurtiçinde İl Emniyet Müdürlüklerince ve yurtdışında ise Dış Temsilciliklerimizce verilmektedir.
Umuma Mahsus pasaportların tanzimi için istenilen belgeler şunlardır:
a) Nüfus Cüzdanının Aslı
b) Baş öne eğik veya herhangi bir tarafa dönük olmayacak, nötr bir yüz ifadesiyle ağzı kapalı olarak çekilmiş, beyaz fon ve desensiz 50×50 veya 50×60 mm. ebatlarında çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf
c)5682 sayılı Pasaport Kanununun 17/C maddesi gereğince, reşit olmayanlar ve mahcurların kanuni temsilcilerinden istenilen muvafakat name (Noterden tasdikli olabileceği gibi, pasaport vermeye yetkili makamlar tarafından da düzenlenmektedir.)
d)İşçi meşruhatlı veya işçi ailesi meşruhatlı pasaport almak isteyenlerden yurtdışında geçimlerini sağladıklarının belgelendirilmeleri için Türkiye İş Kurumlarından alacakları belge,
e)Harçsız öğrenci pasaport uygulaması Maliye Bakanlığının 07.07.2008 tarih ve B.07.1.GİB.0.02.63/6339-24/68033 sayılı Harçlar Kanunu İç Genelgesi 2008/2 ye göre yapılmaktadır.
Öğrenci meşruhatlı pasaport almak isteyenlerden Milli Eğitim Bakanlığı veya halen eğitim/öğretim gördüğü Üniversite Rektörlüğünden alacakları belge,
Bu tür pasaport almak için herhangi bir İl Emniyet Müdürlüğü’ne veya Dış Temsilciliklerimize başvurmak mümkündür. Bu pasaportların verilmesi için sürelerine göre alınacak harç bedelleri

pasaport-harclari

499 YORUMLAR

 1. I simply want to say I am just all new to blogging and site-building and certainly enjoyed your blog. Likely I’m going to bookmark your blog post . You really have fantastic articles and reviews. Many thanks for revealing your website page.

 2. I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire
  someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to create my own blog and would like to know where
  u got this from. appreciate it

 3. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you
  make this website yourself or did you hire someone
  to do it for you? Plz answer back as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this
  from. cheers

 4. I just want to tell you that I am all new to weblog and seriously enjoyed this web-site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly have excellent well written articles. Regards for sharing with us your blog site.

 5. I’m not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 6. Hello there! I know this is kind of off topic but I was wondering if
  you knew where I could locate a captcha plugin for my comment
  form? I’m using the same blog platform as yours and I’m
  having trouble finding one? Thanks a lot! 3aN8IMa cheap flights

 7. Having read this I thought it was really informative. I appreciate you spending some time and energy
  to put this short article together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and commenting.
  But so what, it was still worth it! cheap flights yynxznuh

 8. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter
  a blog that’s equally educative and entertaining, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
  The problem is something that too few folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy I stumbled across this during my search
  for something relating to this. cheap flights 34pIoq5

 9. This is the ideal blog for any individual who intends to discover this topic. You recognize a lot its virtually tough to argue with you (not that I in fact would want?HaHa). You most definitely placed a new spin on a subject thats been blogged about for many years. Wonderful stuff, just great!

 10. Youre so cool! I do not suppose Ive check out anything similar to this prior to. So great to locate somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for beginning this up. this site is something that is required online, someone with a little creativity. valuable work for bringing something new to the web!

 11. There are some intriguing points in time in this write-up however I don?t understand if I see all of them center to heart. There is some credibility but I will take hold viewpoint up until I check into it further. Excellent post, many thanks and also we want more! Contributed to FeedBurner as well

 12. We are designed to make it simple to buy a wide variety of our product. We have a very high customer satisfaction rating. Our product list is really rich.Our delivery is fast and secured. That is the reason we shipped via UPS,USPS ,FedEx, DHL, etcWe guarantee all our products are 99.8 pure or you will receive a full refund.We believe in only selling the best quality and the purest products.Buy Iboga capsule for sale, Buy Ibogaine hcl ,Buy Ibogaine online, Order Iboga root bark, Order Ibogaine TA.http://www.ibogamarket.com/

 13. Hello! I’ve been following your web site for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout
  out from Kingwood Tx! Just wanted to say keep up the good job!

 14. Все категории Мик Блу занимается анальным сексом с двумя хорошими подругами в красивом порно втроём Остров разврата, похоти и группового секса в красивом порно с двумя подругами Телочка раздвинула рогатку и дала отыметь себя в волосатую киску Все модели из порно видео старше 18 лет. Сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Заходя на сайт и просматривая видео, вы подтверждаете что являетесь совершеннолетним. Эти красавицы, на первый взгляд, нежные и миловидные, но стоит им оказаться один на один со своим господином, и они тут же становятся вожделеющими и стонущими шлюхами, которые хотят лишь одного – грубых пыток и бешеной ебли, несколько членов в своём теле одновременно или огромный дилдо, на который можно непрерывно насаживаться. ” Словил стояк и отымел красивую женушку Все модели из порно видео старше 18 лет. Сайт предназначен для лиц старше 18 лет. Заходя на сайт и просматривая видео, вы подтверждаете что являетесь совершеннолетним. https://www.clcafrica.com/community/profile/eloiseharwood5/ Быстрый поиск порно Фигурка точно есть, да и впечатление производит, а от попки я просто торчу. В ажурных трусиках так своими булочками двигать – ни один мужик долго не выдержит, ринется в атаку. Похотливый Вобмат – порно видео Студентка с красивой фигурой трахается с однокурсником из универа Нашел личный дневник сводной сестры и прочитал все её сексуальные фантазии! Очень сексуальная зрелая женщина с красивыми формами занимается сексом с мужем! Быстрый поиск порно Красивое порно фото Очень сексуальная зрелая женщина с красивыми формами занимается сексом с мужем! Самое лучшее домашнее порно с оральными ласками в 69 позе, стильная брюнетка сидит на лице партнёра и сосёт член Похотливый Вобмат – порно видео Красивое порно фото Русская телка сняла свое первое домашнее порно Быстрый поиск порно Бывшая девушка все таки согласилась на первый анальный секс

 15. Interesting blog! Is your theme custom made
  or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your design. Many
  thanks

 16. Hello there! This post couldn’t be written any better!

  Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this.

  I will forward this write-up to him. Fairly certain he will
  have a good read. Thanks for sharing!

 17. Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

  Here is my site: Free Backlinks

 18. Grup seks 382 Porno Şerit Zorunda, Kadın Zorla Seks, Zorlama Porno Filmler,
  Ücretsiz Tecavüz Seks Porno. Brutal Gangbang.

  Ana sayfa Porn Sites; Grup seks @ Acımasız tecavüz. Most Viewed Son eklenen. Girlfriend tricks girl to suck her boy.
  15785; 3:59; Busty natural brunette rough gangbanged. 23250;
  6:59; Man.

 19. Drink lots of fluids to stop fluid loss. If you are 65 or older, use this drug with care.
  You could have more side effects. Tell your doctor if you are pregnant or
  plan on getting pregnant. You will need to talk about the
  benefits and risks of using this drug while you are pregnant.

 20. If not, you can get a med syringe at a drug store.
  If you use a teaspoon, it should be a measuring spoon.
  Reason: regular spoons are not reliable. Keep in mind
  1 level teaspoon equals 5 mL and that ½ teaspoon equals 2.5
  mL. How Often. Give once a day in the morning. Adult Dose.
  10 mg Brand Names. Zyrtec, generic cetirizine Plus Side.

 21. A great method to decrease your supply is to start pumping
  less and less milk. However, you can’t just stop breastfeeding
  or expressing yourself overnight. Trust me, that may lead to numerous problems, such as clogged milk ducts and mastitis.
  Instead, recognize this as a process that will take
  some effort and even more time.

 22. Nude Photos Roles 3 1 Tags Hispanic Black Hair Medium Tits
  Real Tits About Juliana Urquisa Juliana Urquisa is an actress.
  Nude Roles in Movies: Salvador (1986).

 23. Hello there, I found your website by way of
  Google at the same time as looking for a comparable subject, your website came
  up, it appears to be like good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply became alert to your weblog thru Google, and found that it’s truly informative.
  I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate should you continue this in future.
  Many folks shall be benefited from your writing.
  Cheers!

 24. Prior to your first visit at NYU Langone Fertility Center NYULFC, please reach out to your insurance company to discuss coverage for fertility medications and services cheapest cialis available Although the Keynote522 and IMpassion031 studies suggested that the neoadjuvant addition of PD 1 PD L1 antibody therapy for early triple negative breast cancer can improve pCR, it is not routinely recommended to add immune checkpoint inhibitors to neoadjuvant therapy for these patients because they have unknown long term toxicity and benefits and because the related indications of PD 1 PD L1 antibodies have not been authorized in China 62, 63, 64, 65

 25. Do you mind if I quote a few of your posts as long as
  I provide credit and sources back to your blog? My blog site is in the exact same area of interest as yours and
  my users would genuinely benefit from a lot of the information you
  provide here. Please let me know if this alright with you.
  Thanks!

 26. Недавно мне понадобилось 12 000 рублей на ремонт холодильника. На форуме мне посоветовали посетить yelbox.ru. Там я нашел подробную информацию о том, как взять онлайн займ и список проверенных МФО. И узнал, что есть займы без процентов!

 27. Instagram стал для меня источником не только развлечений, но и полезной информации. На днях я узнал о сайте wikzaim, где предлагаются займы под 0%. Я без колебаний оформил займ и получил 6000 рублей без всяких процентов.

 28. A little over a year after launching the indices, CME Group initiated its own bitcoin futures contracts (BTC) that rely on those indices. For the past three months, BTC future contracts have traded on average $130 million in notional volume per day, according to company data. Although the size of the Micro Bitcoin and Ether contracts are 1 10th the size of their classic Bitcoin and Ether counterparts, pricing may not exactly track the pricing of the Bitcoin and Ether futures. CHICAGO, Feb. 8, 2021 PRNewswire — CME Group, the world’s leading and most diverse derivatives marketplace, today launched Ether futures, further expanding its crypto derivatives offerings in this emerging asset class. Retail traders usually avoid quarterly futures due to their price difference from spot markets. Meanwhile, professional traders prefer these instruments because they prevent the fluctuation of funding rates in a perpetual futures contract.
  https://judahbkrb383221.blogs-service.com/51973614/article-under-review
  Bitcoin21 (BTC21) official smart contract address is 0xaabafA6caCbcc45784dB26c4a1F0431C35616349. The best way to purchase Bitcoin21 (BTC21) is using the Swap, for example, on PancakeSwap (v2), Mdex, BSCswap, Anyswap, BSCStation Swap, CheeseSwap, O3swap, Bscex, Autofarm, ApeSwap, BakerySwap, Biswap, 1inch Network on BSC, ParaSwap BSC, Pionex. The best way to purchase Bitcoin21 (BTC21) is using the Swap, for example, on PancakeSwap (v2), Mdex, BSCswap, Anyswap, BSCStation Swap, CheeseSwap, O3swap, Bscex, Autofarm, ApeSwap, BakerySwap, Biswap, 1inch Network on BSC, ParaSwap BSC, Pionex. Bitcoin21 (BTC21) Market Cap is $N A today. Bitcoin21 (BTC21) Market Cap is $N A today. Trading volume of Bitcoin21 (BTC21) in the last 24h was $N A, which is approximately 0.00% of its current market cap.

 29. Захотелось азарта, и я решил найти казино на деньги через Яндекс. На первом месте был сайт caso-slots.com, где представлены различные казино с игровыми автоматами, бонусы на депозит и статьи с советами по игре. Все, что нужно для успешной игры!

BİR CEVAP BIRAK